You are currently viewing Jak obliczyć adres rozgłoszeniowy w sieci

Jak obliczyć adres rozgłoszeniowy w sieci

Co to jest adres rozgłoszeniowy

Adres rozgłoszeniowy to specjalny adres IP w sieci komputerowej, który jest używany do kierowania pakietów do wszystkich urządzeń w danej sieci. Kiedy pakiet jest wysyłany na adres rozgłoszeniowy, wszystkie urządzenia w tej samej sieci odbierają ten pakiet. Oznacza to, że adres rozgłoszeniowy jest używany do rozgłaszania informacji w sieci lokalnej.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących adresu rozgłoszeniowego:

 1. Adres IP rozgłoszeniowy:
  • Adres rozgłoszeniowy ma wszystkie bity hosta ustawione na 1. W postaci dziesiętnej jest to najwyższa możliwa wartość dla części hosta.
  • W przykładzie, który podałem wcześniej, adres rozgłoszeniowy dla sieci o adresie IP 222.150.247.200/28 to 222.150.247.207.
 2. Zastosowanie adresu rozgłoszeniowego:
  • Adres rozgłoszeniowy jest używany w różnych scenariuszach, takich jak:
   • ARP (Address Resolution Protocol): Wysyłanie zapytań ARP na adres rozgłoszeniowy pozwala na odnalezienie fizycznego adresu MAC urządzenia w sieci.
   • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Serwery DHCP używają adresu rozgłoszeniowego, aby przekazać informacje o konfiguracji sieci do wszystkich urządzeń w sieci.
   • Rozgłaszanie wiadomości lub zasobów: Jeśli chcesz przekazać pewne informacje lub zasoby (np. drukarki) wszystkim urządzeniom w sieci, używasz adresu rozgłoszeniowego.

W skrócie, adres rozgłoszeniowy to specjalny adres IP, który pozwala na komunikację z wszystkimi urządzeniami w danej sieci. 😊

Maska podsieci, czy też maska adresu

Maska podsieci (czasami nazywana również maską adresu) to liczba używana w adresie IP do wyodrębnienia części będącej adresem podsieci oraz części, która stanowi adres hosta w danej podsieci. Pozwala na elastyczny podział dużych sieci na mniejsze podsieci, co jest bardziej efektywne niż sztywny podział na klasy A, B i C.

Oto kilka kluczowych informacji na temat masek podsieci:

 1. Długość maski:
  • Maska podsieci ma taką samą długość jak adres IP. Dla IPv4 maska składa się z 32 bitów, a dla IPv6 z 128 bitów.
  • W przypadku IPv4 maska jest często podawana w postaci czterech liczb 8-bitowych, zapisanych dziesiętnie i oddzielonych kropkami (np. 255.255.255.224).
 2. Funkcja maski:
  • Maska podsieci określa, ile kolejnych bitów w adresie IP stanowi adres podsieci (czyli jednoznacznie identyfikujący daną podsieć). Pozostałe bity wskazują adresy konkretnych urządzeń w tej podsieci (adresy hostów).
  • Bity maski, które są ustawione na 1, odpowiadają adresowi podsieci, a bity ustawione na 0 – adresowi hosta.
 3. Skrócony zapis:
  • Maska często jest podawana w skróconej formie, określającej liczbę początkowych bitów mających wartość 1. Przykładem jest zapis w postaci adresu podsieci po ukośniku, a następnie skróconej maski (np. 192.180.5.0/24).
  • W przypadku IPv6 mówimy o prefiksach podsieci, ponieważ pełny zapis maski jest niepraktyczny.
 4. Przykład:
  • Załóżmy, że mamy adres IPv4: 128.10.2.3 i maskę podsieci: 255.255.255.0.
  • Bity maski są ustawione na 1 od najbardziej znaczącego bitu: 11111111 11111111 11111111 00000000.
  • W wyniku porównania maski z adresem IP, router otrzymuje informację o tym, która część adresu identyfikuje podsieć (w tym przypadku 192.180.5), a która część to adres urządzenia końcowego (np. .22).

W skrócie, maska podsieci jest kluczowym narzędziem do określenia struktury adresów IP w sieciach komputerowych.

Wyznaczanie adresu rozgłoszeniowego krok po kroku na przykładzie.

Załóżmy, że mamy adres IP 222.150.247.200/28. Chcemy obliczyć zarówno adres sieci, jak i adres rozgłoszeniowy.

 1. Adres sieci:
  • Rozpoczynamy od zamiany adresu IP na postać binarną. Każdy oktet (część adresu) musi mieć 8 bitów. Dlatego dopisujemy zera do mniejszych liczb, aby uzyskać pełne oktety:
   • 222.150.247.200 w postaci binarnej: 11011110.10010110.11110111.11001000
  • Teraz bierzemy pod uwagę maskę podsieci, która wynosi 28. To oznacza, że pierwsze 28 bitów to część sieci, a pozostałe bity to część hosta.
  • Wyzerowujemy bity po prawej stronie:
   • 11011110.10010110.11110111.11000000
  • Zamieniamy tę wartość na postać dziesiętną:
   • 222.150.247.192 – to jest adres sieci.
 2. Adres rozgłoszeniowy:
  • Jedynkujemy bity po prawej stronie:
   • 11011110.10010110.11110111.11001111
  • Zamieniamy tę wartość na postać dziesiętną:
   • 222.150.247.207 – to jest adres rozgłoszeniowy.

Podsumowując:

 • Adres sieci: 222.150.247.192
 • Adres rozgłoszeniowy: 222.150.247.207

Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomoże uczniowi zrozumieć, jak obliczyć adresy w sieci!

Ćwiczenia i zadania: jak wyznaczyć adres rozgłoszeniowy, liczbę hostów w sieci

 1. Zadanie łatwe:
  • Dany jest adres IP: 192.168.1.50 i maska podsieci: 255.255.255.0.
  • Oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy i liczbę hostów w tej sieci.
  Odpowiedź:
  • Adres sieci: 192.168.1.0
  • Adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.255
  • Liczba hostów: 254
 2. Zadanie średnie:
  • Dany jest adres IP: 10.0.0.100 i maska podsieci: 255.255.255.192.
  • Oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy i liczbę hostów w tej sieci.
  Odpowiedź:
  • Adres sieci: 10.0.0.64
  • Adres rozgłoszeniowy: 10.0.0.127
  • Liczba hostów: 62
 3. Zadanie trudniejsze:
  • Dany jest adres IP: 172.16.10.20 i maska podsieci: 255.255.255.240.
  • Oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy i liczbę hostów w tej sieci.
  Odpowiedź:
  • Adres sieci: 172.16.10.16
  • Adres rozgłoszeniowy: 172.16.10.31
  • Liczba hostów: 14
 4. Zadanie zaawansowane:
  • Dany jest adres IP: 192.168.5.200 i maska podsieci: 255.255.255.248.
  • Oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy i liczbę hostów w tej sieci.
  Odpowiedź:
  • Adres sieci: 192.168.5.200
  • Adres rozgłoszeniowy: 192.168.5.207
  • Liczba hostów: 6
 5. Zadanie wymagające konwersji na binarny:
  • Dany jest adres IP: 10.10.20.30 i maska podsieci: 255.255.255.240.
  • Oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy i liczbę hostów w tej sieci.
  Odpowiedź:
  • Adres sieci: 10.10.20.16
  • Adres rozgłoszeniowy: 10.10.20.31
  • Liczba hostów: 14

Podsumowanie tematu adresu rozgłoszeniowego:

 1. Adres sieci:
  • Rozpoczynamy od zamiany adresu IP na postać binarną.
  • Bierzemy pod uwagę maskę podsieci, która określa, ile bitów stanowi część sieci.
  • Wyzerowujemy bity po prawej stronie, aby uzyskać adres sieci.
 2. Adres rozgłoszeniowy:
  • Jedynkujemy bity po prawej stronie maski.
  • Zamieniamy tę wartość na postać dziesiętną, aby uzyskać adres rozgłoszeniowy.
 3. Zastosowanie:
  • Adres rozgłoszeniowy jest używany do kierowania pakietów do wszystkich urządzeń w danej sieci.
  • Wykorzystywany w protokołach takich jak ARP i DHCP.

Pamiętaj, że adres rozgłoszeniowy to specjalny adres IP, który pozwala na komunikację z wszystkimi urządzeniami w danej sieci

Dodaj komentarz